Hiroshima Journal of Medical Sciences
Volume 60
Issue 4
Date of Issue:2011-12
current number
PRINT ISSN : 0018-2052
ONLINE ISSN : 2433-7668
Publisher : Hiroshima University Medical Press
Iida, Tadayuki; Domoto, Tokio; Takigawa, Atsushi; Nakamura, Satoru; Kato, Yoji; Togo, Masanori; Chikamura, Chiho; Harada, Toshihide; Ishizaki, Fumiko; Ono, Yuichiro;
PP. 71 - 78
Harada, Toshihide; Ishizaki, Fumiko; Horie, Nobuko; Nitta, Yumiko; Yamada, Tohru; Sasaki, Tomohiro; Nagakane, Tomoomi; Yasumatsu, Yoshiteru; Nitta, Kohsaku; Katsuoka, Hiroyuki;
PP. 79 - 82
Sato, Katsutoshi; Orihashi, Kazumasa; Hamanaka, Yoshiharu; Hirai, Shinji; Mitsui, Norimasa; Chatani, Naru;
PP. 83 - 86
Ishikawa, Masaki; Kakizawa, Hideaki; Yamasaki, Wataru; Date, Syuji; Hieda, Masashi; Kajiwara, Kenji; Awai, Kazuo;
PP. 87 - 90
Mitsui, Fukiko; Aikata, Hiroshi; Hashimoto, Yoshimasa; Nagaoki, Yuko; Kimura, Yuki; Katamura, Yoshio; Kawaoka, Tomokazu; Takaki, Shintaro; Hiraga, Nobuhiko; Tsuge, Masataka; Waki, Koji; Hiramatsu, Akira; Imamura, Michio; Kawakami, Yoshiiku; Takahashi, Shoichi; Arihiro, Koji; Chayama, Kazuaki;
PP. 91 - 96