Hiroshima Journal of Medical Sciences
Volume 60
Issue 1
Date of Issue:2011-03
current number
PRINT ISSN : 0018-2052
ONLINE ISSN : 2433-7668
Publisher : Hiroshima University Medical Press
Watanabe, Hiromitsu; Kominami, Yoko; Gon, Rina; Hayashi, Masaomi; Nishiki, Masayo; Sasaki, Atsushi; Shiraishi, Miho; Ueda, Shinobu; Ochiya, Takahiro; Kamiya, Kenji;
PP. 1 - 6
Nagao, Saeko; Hattori, Noboru; Fujitaka, Kazunori; Iwamoto, Hiroshi; Ohshimo, Shinichiro; Kanehara, Masashi; Ishikawa, Nobuhisa; Haruta, Yoshinori; Murai, Hiroshi; Kohno, Nobuoki;
PP. 7 - 9
Harada, Toshihide; Ishizaki, Fumiko; Horie, Nobuko; Katsuoka, Hiroyuki; Nitta, Yumiko; Yamada, Tohru; Nitta, Kohsaku; Ito, Makoto;
PP. 11 - 13
Kakizawa, Hideaki; Toyota, Naoyuki; Hieda, Masashi; Ishikawa, Masaki; Tanitame, Keizo; Tani, Chihiro; Okazaki, Akihito; Takaki, Shintaro; Aikata, Hiroshi; Chayama, Kazuaki; Awai, Kazuo;
PP. 15 - 19
Aoki, Yoshiro; Hihara, Jun; Emi, Manabu; Sakogawa, Kenji; Hamai, Yoichi; Okada, Morihito;
PP. 21 - 24