Hiroshima Journal of Medical Sciences
Volume 59
Issue 3
Date of Issue:2010-09
current number
PRINT ISSN : 0018-2052
ONLINE ISSN : 2433-7668
Publisher : Hiroshima University Medical Press
Kakizawa, Hideaki; Toyota, Naoyuki; Hieda, Masashi; Hirai, Nobuhiko; Tachikake, Toshihiro; Matsuura, Noriaki; Oda, Miyo; Ito, Katsuhide;
PP. 43 - 50
Tachibana, Noriko; Iwamoto, Takaaki; Kawamura, Toshiyuki; Masuda, Yuji; Mori, Toshio; Kamiya, Kenji;
PP. 51 - 56
Orihashi, Kazumasa; Takahashi, Shinya; Ozawa, Masamichi; Herlambang, Bagus; Takasaki, Taiichi; Sato, Katsutoshi; Kurosaki, Tatsuya; Imai, Katsuhiko; Sueda, Taijiro;
PP. 57 - 63