Hiroshima Journal of Medical Sciences
Volume 55
Issue 1
Date of Issue:2006-03
current number
PRINT ISSN : 0018-2052
ONLINE ISSN : 2433-7668
Publisher : Hiroshima University Medical Press
Inokawa, Masae; Iguchi, Keiichi; Kohda, Hiroshi;
PP. 1 - 8
Fujito, Naoya; Samura, Osamu; Miharu, Norio; Tanigawa, Miho; Hyodo, Maki; Kudo, Yoshiki;
PP. 9 - 15
Rahman, Mohd. Muzibur; Satoh, Kenichi; Otani, Keiko; Kambe, Masayuki; Ohtaki, Megu;
PP. 17 - 28
Kurosaki, Tatsuya; Sakai, Hiroshi; Ninomiya, Shinji; Fukunaga, Shintaro; Sueda, Taijiro;
PP. 29 - 34
Toda, Katsuhiro; Kimura, Hiroaki;
PP. 35 - 37
Hanaya, Ryosuke; Arita, Kazunori; Itoh, Yoko; Kiura, Yoshihiro; Iida, Koji; Kurisu, Kaoru;
PP. 39 - 43