Hiroshima Journal of Medical Sciences
Volume 51
Issue 3
Date of Issue:2002-09-10
current number
PRINT ISSN : 0018-2052
ONLINE ISSN : 2433-7668
Publisher : Hiroshima University Medical Press
Nakamura, Kazuhiro; Kobayashi, Masao; Konishi, Nakao; Kawaguchi, Hiroshi; Miyagawa, Shin-ichiro; Sato, Takashi; Katoh, Osamu; Ueda, Kazuhiro;
PP. 63 - 74
Shiraki, Katsuhisa; Lu, Huimei; Ishimura, Yoshimasa; Kashiwabara, Shoji; Uesaka, Toshihiro; Katoh, Osamu; Watanabe, Hiromitsu;
PP. 75 - 79
Kamei, Chinatsu; Kato, Tomoko; Tsukamoto, Hidetoshi; Kimishima, Hiromu;
PP. 81 - 84