Hiroshima Journal of Medical Sciences
Volume 50
Issue 4
Date of Issue:2001-12
current number
PRINT ISSN : 0018-2052
ONLINE ISSN : 2433-7668
Publisher : Hiroshima University Medical Press
Ohara, Masayuki; Lu, Huimei; Shiraki, Katsutomo; Ishimura, Yoshimasa; Uesaka, Toshihiro; Katoh, Osamu; Watanabe, Hiromitsu;
PP. 83 - 86
Nakamura, Seigo; Sugita, Takashi; Mochizuki, Yu; Yasunaga, Yuji; Kikugawa, Kazuhiko; Ikuta, Yoshikazu;
PP. 87 - 96
Shiroyama, Kazuhisa; Izumi, Hiromichi; Kubo, Takashi; Kawamoto, Masashi; Yuge, Osafumi;
PP. 97 - 99