Hiroshima Journal of Medical Sciences
Volume 46
Issue 3
Date of Issue:1997-09
current number
PRINT ISSN : 0018-2052
ONLINE ISSN : 2433-7668
Publisher : Hiroshima University Medical Press
Kohata, Shuji; Ninomiya, Isio; Shinizu, Junichi; Furukawa, Kazuto; Matsuura, Yuichiro ;
PP. 87 - 92
Kanahara, Koji; Yorioka, Noriaki; Kumagai, Junko; Amimoto, Dai; Nishiki, Tomoko; Ochiai, Mariko; Taniguchi, Yoshihiko; Yamakido, Michio;
PP. 93 - 97
Nakamura, Chie; Yorioka, Noriaki; Nakanishi, Schuhei; Naito, Takayuki; Sugimoto, Naotoshi; Kanahara, Koji; Mano, Masayuki; Katayama, Shoichi; Ishikawa, Katsunori;
PP. 99 - 104
Muraki, Koutarou; Katano, Ryuji; Hiraki, Yoko; Ueda, Kazuhiro; Fujita, Hiroko;
PP. 105 - 108