Hiroshima Journal of Medical Sciences
Volume 45
Issue 3
Date of Issue:1996-09
current number
PRINT ISSN : 0018-2052
ONLINE ISSN : 2433-7668
Publisher : Hiroshima University Medical Press
Myozaki, Mitsuru; Wang, Mei Qi; Yoshida, Yasuhiro; Liu, Jia Nuo; Kuroda, Etsushi; Yamashita, Uki;
PP. 75 - 83
Fukuda, Yasuhiko; Kimura, Akinori; Hoshino, Shuji; Shintaku, Sadanori; Sakaguchi, Takemasa ; Asahara, Toshimasa; Sakaki, Miyoko; Sumimoto, Ryo; Tashiro, Hirotaka; Furukawa, Masahiro; Ohdan, Hideki; Yoshida, Tetsuya; Dohi, Kiyohiko;
PP. 85 - 92
Nishihara, Masahiro; Sumimoto, Ryo; Asahara, Toshimasa; Fukuda, Yasuhiko; Southard, J.H.; Dohi, Kiyohiko;
PP. 93 - 97