Hiroshima Journal of Medical Sciences
Volume 41
Issue 2
Date of Issue:1992-06
current number
PRINT ISSN : 0018-2052
ONLINE ISSN : 2433-7668
Publisher : Hiroshima University Medical Press
Hirai, Toshihiro; Iwata, Takashi; Yamashita, Yoshinori; Mukaida, Hidenori; Saeki, Shuji; Toge, Tetsuya;
PP. 25 - 30
Sueda, Taijiro; Nomimura, Takayuki; Kagawa, Tetsuya; Morita, Satoru; Hayashi, Saiho; Orihashi, Kazumasa; Shikata, Hiroo; Ryuu, Gou; Hamanaka, Yoshiharu; Matsuura, Yuichiro; Kawaue, Yasushi; Kanehiro, Keiichi; Ishihara, Hiroshi;
PP. 31 - 35
Kurose, Masao; Hamazaki, Keisuke; Takai, Kenichi; Hayashi, Nobuyoshi; Kaneshige, Tetsuzo; Yerdel, Mehmet Ali; Sakagami, Kenichi; Mimura, Hisashi; Orita, Kunzo;
PP. 43 - 47