Hiroshima Journal of Medical Sciences
Volume 37
Issue 1
Date of Issue:1988-03
current number
PRINT ISSN : 0018-2052
ONLINE ISSN : 2433-7668
Publisher : Hiroshima University Medical Press
Yasui, Wataru; Sumiyoshi, Hiromichi; Oda, Noriko; Miyamori, Shinji; Kameda, Takashi; Takekura, Naoki; Takanashi, Atsushi; Tahara, Eiichi;
PP. 1 - 6
Sakano, Takashi; Hamasaki, Takashi; Shimizu, Hiroshi; Harada, Yoshiaki; Ueda, Kazuhiro;
PP. 7 - 9
Inagawa, Tetsuji; Aoki, Hidenobu; Ishikawa, Susumu; Takahashi, Masaru; Yoshimoto, Hisanori;
PP. 17 - 18
Hiraoka, Yukio; Tanaka, Junko; Monden, Shin-ichiro; Okuda, Hisanori;
PP. 37 - 40
Nakamura, Fukashi; Sasaki, Hiroshi; Ueda, Masanori; Yamanoue, Michio; Kajihara, Hiroki;
PP. 45 - 49