Hiroshima Journal of Medical Sciences
Volume 36
Issue 1
Date of Issue:1987-03
current number
PRINT ISSN : 0018-2052
ONLINE ISSN : 2433-7668
Publisher : Hiroshima University Medical Press
ITO, Chikako; KATO, Masafumi; MITO, Kazuyo; ISHIBASHI, Shinzo; MATSUMOTO, Yasuko;
PP. 13 - 24
HANAKI, Chihiro; FUJII, Kohyu; MORIO, Michio; TASHIMA, Toshio;
PP. 61 - 67
AKITA, Susumu; KAWAHARA, Michio; TAKESHITA, Takahisa; MORIO, Michio; FUJII, Kohyu;
PP. 69 - 73
OKI, Shuichi; KOBAYASHI, Masuki; YOSHIHARA, Takashi; YAMADA, Kenji; SAKODA, Katsuaki; UOZUMI, Tohru;
PP. 75 - 79
FUJII, Kohyu; MORIO, Michio; KIKUCHI, Hirosato; MUKAIDA, Keiko; SATO, Nobuyoshi; YUGE, Osafumi; KAWAHARA, Michio;
PP. 89 - 92
KIKUCHI, Hirosato; MORIO, Michio; FUJII, Kohyu; MUKAIDA, Keiko; HORIBE, Mayumi; DAVIDKOVA, Tatiana Ivanova; KAWACHI, Shoji; SATO, Nobuyoshi;
PP. 93 - 97
DAVIDKOVA, Tatiana Ivanova; FUJII, Kohyu; KIKUCHI, Hirosato; HORIBE, Mayumi; MUKAIDA, Keiko; SATO, Nobuyoshi; MORIO, Michio;
PP. 99 - 104
ITANO, Satoshi; FUCHIMOTO, Sadanori; ORITA, Kunzo;
PP. 105 - 111
FUJIKAWA, Koichi; YAMANE, Kosuke; NAKANISHI, Tadashi; KATSUTA, Shizutomo;
PP. 113 - 120