Hiroshima Journal of Medical Sciences
Volume 35
Issue 4
Date of Issue:1986-12
current number
PRINT ISSN : 0018-2052
ONLINE ISSN : 2433-7668
Publisher : Hiroshima University Medical Press
MIYAZAKI, Tetsuji; YASHIKI, Mikio; CHIKASUE, Fumihiko; KOJIMA, Tohru; TSUKUE, Ichiro;
PP. 289 - 291
MATSUYAMA, Toshiya; KAWABORI, Katsufumi; NAKATSUKA, Hirofumi; TOKUMO, Kenji; HARUMA, Ken; DOHI, Kiyohiko;
PP. 293 - 297
MATSUYAMA, Toshiya; NAKATSUKA, Hirofumi; KAWABORI, Katsufumi; GOTOH, Takahiko; DOHI, Kiyohiko; HARUMA, Ken;
PP. 299 - 302
NAOMOTO, Yoshio; OHNISHI, Takehisa; GOHCHI, Akira; OHNISHI, Nobuyuki; YAMAGIWA, Hiroshi; ORITA, Kunzo;
PP. 303 - 308
ITANO, Satoshi; FUCHIMOTO, Sadanori; HAMADA, Fumihiro; KIMURA, Takanobu; ORITA, Kunzo;
PP. 309 - 315
MIYAKE, Yoichiro; NAKANO, Hiroshi; NIHIRA, Hiromi; SUGINAKA, Hidekazu;
PP. 317 - 320
NAKAMURA, Koji; NAKAMOTO, Takahisa; NIHIRA, Hiromi; FUJIMOTO, Nariaki; ITO, Akihiro;
PP. 321 - 324
NAKAMURA, Koji; NAKAMOTO, Takahisa; MORIYAMA, Hiroyuki; MIZUTAN, Masami; SAGAMI, Koji; NIHIRA, Hiromi; ITO, Akihiro;
PP. 339 - 342
SUMII, Koji; SUMIOKA, Masaaki; HIRATA, Ken; UEMURA, Naomi; TARI, Akira; YOSHIHARA, Masaharu; SEKITO, Masaki; TOKUTOMI, Tadashi; INABA, Yoshirou; TESHIMA, Hitoshi; INBE, Akira; TOKUMO, Kenji; OHGOSHI, Hiroaki; HARUMA, Ken; KAJIYAMA, Goro;
PP. 343 - 346
SANDA, Noriaki; NAKANO, Hiroshi; MIYAKE, Yoichiro; SUGINAKA, Hidekazu; NIHIRA, Hiromi;
PP. 355 - 362
SEKO, Shozo; NAKANO, Hiroshi; MIYAKE, Yoichiro; SUGINAKA, Hidekazu; NIHIRA, Hiromi;
PP. 363 - 371
MATSUYAMA, Toshiya; NAKATSUKA, Hirofumi; KAWABORI, Katsufumi; MATSUMURA, Takashi; TERADA, Kazutaka; NISHIKI, Masayuki; DOHI, Kiyohiko;
PP. 373 - 380
TAKEMOTO, Mayumi; SAITOH, Hitoshi; MUNEOKA, Yojiro;
PP. 381 - 388
FUJIKAWA, Koichi; YAMANE, Kosuke; KATSUTA, Shizutomo;
PP. 411 - 418
KISHIMOTO, Shinya; KOSAKA, Tatsuya; TAKABA, Norio; OGAWA, Mitsuyo; KONEMORI, Reiko; OKAMOTO, Kazuma; SHIMIZU, Satoru; KUNITA, Toshiro; DAITOKU, Kunihiko; KAJIYAMA, Goro; MIYOSHI, Akima;
PP. 419 - 424
TANAKA, Tsuneo; ICHIBA, Yasuyuki; FUJII, Yasufumi; SEIKOH, Rokuro; TAKEUCHI, Hitoshi; KODAMA, Osamu; DOHI, Kiyohiko;
PP. 425 - 428
HATANO, Eiji; MASUDA, Keizou; KAMEO, Hitoshi;
PP. 429 - 433