Hiroshima Journal of Medical Sciences
Volume 35
Issue 1
Date of Issue:1986-03
current number
PRINT ISSN : 0018-2052
ONLINE ISSN : 2433-7668
Publisher : Hiroshima University Medical Press
OKIDA, Motoichi; KIKUCHI, Hirosato; FUJII, Kohyu;
PP. 15 - 20
HAYASHIDANI, Seiji; FUJIWARA, Atsushi;
PP. 27 - 37
TAMAMOTO, Mitsuhiro; MIYAKE, Yoichiro; FUJITA, Yoko; SUGINAKA, Hidekazu; HAMADA, Taizo;
PP. 39 - 43
SHIMAMOTO, Hiroyuki; NOMURA, Yoko; KINOSHITA, Hirofumi; KIMURA, Shojiro; SHIMAMOTO, Yoriko; MATSUURA, Yuichiro; NOMURA, Hideki;
PP. 49 - 52
HIRABAYASHI, Akira; HAMAGUCHI, Naoki; SHIGEMOTO, Kenichiro; OCHIAI, Mariko; OKUSHIN, Sayuri; KOBAYASHI, Makoto; WADA, Koji; YORIOKA, Noriaki; YAMAKIDO, Michio; HATA, Jotaro;
PP. 53 - 58
SHIMAMOTO, Hiroyuki; MATSUURA, Yuichiro; TAMURA, Mutsuo; YAMASHINA, Hideki; HIGO, Masanori; FUJII, Takanori; FUJII, Hideaki; ISHIKAWA, Yuichi;
PP. 59 - 61
MIZUSEKI, Takaya; WATARI, Sadao; ISHIDA, Osamu; IKUTA, Yoshikazu;
PP. 63 - 66
KISHIMOTO, Shinya; TAKABA, Norio; OGAWA, Mitsuyo; KONEMORI, Reiko; KAMBARA, Akihiko; OKAMOTO, Kazuma; SHIMIZU, Satoru; KUNITA, Toshiroh; DAITOKU, Kunihiko; KAJIYAMA, Goro;
PP. 71 - 79