Hiroshima Journal of Medical Sciences
Volume 34
Issue 4
Date of Issue:1985-12
current number
PRINT ISSN : 0018-2052
ONLINE ISSN : 2433-7668
Publisher : Hiroshima University Medical Press
OHAMA, Koso; UEDA, Katsunori; OKAMOTO, Etsuji; FUJIWARA, Atsushi;
PP. 371 - 375
TAKIYAMA, Reiko; MORIO, Michio; FUJII, Kohyu; KIKUCHI, Hirosato; YUGE, Osafumi; CHIKASUE, Fumihiko; TAIRA, Yutaka; JORDANOV, Jordan G.;
PP. 377 - 380
SEIKOH, Rokuroh; KODAMA, Osamu; OGAWA, Yoshiteru; ITOH, Nobuaki; TAKEUCHI, Hitoshi; TANAKA, Tsuneo; ICHIBA, Yasuyuki; DOHI, Kiyohiko;
PP. 395 - 397
CHIKASUE, Fumihiko; OKAMOTO, lkuyo; MIYAZAKI, Tetsuji; YASHIKI, Mikio; KOJIMA, Tohru;
PP. 419 - 423
YAMAKIDO, Michio; MATSUZAKA, Shigeru; YANAGIDA, Jitsuro; HOZAWA, Soichiro; ISHIOKA, Shinichi; NISHIMOTO, Yukio;
PP. 425 - 430
SHIMAMOTO, Hiroyuki; SHIMAMOTO, Yoriko; SAKODA, Eiko; FUJIHATA, Hiroichi; NAKAMURA, Hideo; MATSUURA, Yuichiro; KIMURA, Shojiro;
PP. 431 - 436
TANAKA, Tsuneo; ICHIBA, Yasuyuki; SEIKOH, Rokuro; KODAMA, Osamu; DOHI, Kiyohiko;
PP. 437 - 440
KISHIMOTO, Shinya; TAKABA, Norio; OGAWA, Mitsuyo; KONEMORI, Reiko; KAMBARA, Akihiko; OKAMOTO, Kazuma; SHIMIZU, Satoru; SUMIOKA, Masaaki; KOH, Hassei; SUMII, Kohji; KAJIYAMA, Goro; MIYOSHI, Akima;
PP. 441 - 449
KUMAZAWA, Norichika H.; TAKAI, Ryoji;
PP. 451 - 453
CHANG, Myung Woong; KONISHI, Hisanori; YOSHII, Zensaku; MATSUO, Yoshiyasu;
PP. 455 - 458