Journal of the Graduate School of Biosphere Science, Hiroshima University
Volume 49
Date of Issue:2010-12-24
ISSN : 1348-1371
Publisher : the Graduate School of Biosphere Science, Hiroshima University
Original Article
海産ユスリカ種の形態学的系統樹と遺伝学的系統樹の関係
Sugimaru, Katsuo; Kawai, Koichiro; Imabayashi, Hiromichi;
PP. 1 - 6
Fish fauna of shallow waters of Aki Nada, Seto Inland sea, Japan
Sakai, Yoichi; Ochi, Yuuichirou; Tsuboi, Miyuki; Kadota, Tatsuru; Shimizu, Norio; Shoji, Jun; Matsumoto, Kazunori; Mabuchi, Kohji; Kuniyoshi, Hisato; Ohtsuka, Susumu; Hashimoto, Hiroaki;
PP. 7 - 20
Summer distribution and short-term variation of the bottom turbid layer in Suo-sound in the Western Seto Inland Sea, Japan
Nakanishi, Tetuya; Iseki, Kazuo; Miyashita, Yukihisa; Koike, Kazuhiko; Hamaguchi, Masami; Tezuka, Naoaki;
PP. 21 - 30
Accumulation of Ulva spp. (Chlorophyta) and other seaweed thalli on the shallow sea bottom of Hiroshima Bay (A preliminary survey)
Yoshida, Goro; Uchimura, Masayuki; Hiraoka, Masanori; Terawaki, Toshinobu; Arai, Shogo; Iseki, Kazuo;
PP. 31 - 38
Comparison of absorption coefficients between accumulated matter on the thalli of Ecklonia kurome and suspended matter in the water surrounding Ecklonia bed
Niimura, Yoko; Kajita, Atsushi; Terawaki, Toshinobu; Yoshida, Goro; Hamaguchi, Masami; Iseki, Kazuo;
PP. 39 - 47
Re-classification of the Apostichopus holothurians from Sagami Bay, central Japan
Kuramochi, Takashi; Naganuma, Takeshi;
PP. 49 - 54