THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
Issue 35
Date of Issue:2007-03-20
current number
PRINT ISSN : 1346-5104
ONLINE ISSN : 2435-9041
Publisher : 広島大学学部・附属学校共同研究機構
The practice toward enter primary school with a child who has hearing difficulty in the kindergarten
Nanakida, Atsushi; Zaima, Yumiko; Hayashi, Yoshie; Matsumoto, Shingo; Miyake, Mizuho; Ochiai, Sayuri; Yuasa, Naoko; Maki, Ryota; Sato, Chie; Matsui, Gota;
PP. 1 - 8
A study on the curriculum system of early childhood and elementary school education : Examination of factors obstructed to consistent curriculum organization
Yamazaki, Akira; Sugimura, Shinichiro; Wakabayashi, Sumino; Echu, Koji; Zaima, Yumiko; Matsumoto, Shingo; Hayashi, Yoshie; Sugeta, Naoe;
PP. 9 - 17
The curriculm development for collaboration between kindergarten and elementary school from the point of children's experiences (4)
Inoue, Wataru; Asakura, Atsushi; Kake, Shiho; Kimioka, Tomochika; Ishii, Nobutaka; Ohashi, Miyoko; Kato, Keiko; Yoshihara, Kentaro;
PP. 19 - 28
Study on the effects of kindergarten and elementary school cooperation fostering scientific thinking : A suggestion to education professionals to combine scientific experiences and intellectual learning
Suzuki, Yumiko; Shimizu, Kinnya; Zaima, Yumiko; Matsumoto, Shingo; Sugeta, Naoe; Miyake, Mizuho; Hayashi, Yoshie; Nishii, Shouji;
PP. 29 - 36
Investigation for the curriculum development of moral education between kindergarten and elementary from the point of social relationship (2)
Miyasato, Tomoe; Ishihara, Naohisa; Kohyama, Takaya; Suzuki, Yumiko; Kimioka, Tomotika;
PP. 37 - 45
The curriculum development of the net type games for 9 years from the primary to the junior high
Yato, Shinjiro; Kamisige, Syuji; Shimono, Motofumi; Matsuda, Yasusada; Kihara, Seiichiro;
PP. 47 - 56
The creation of coherent education from primary to secondary schools to develop the literacy for disaster prevention (6)
Kanoe, Hiroaki; Arita, Masashi; Nishii, Shoji; Doi, Toru; Yoshihara, Kentaro; Kitagawa, Ryuji; Yamasaki, Hirofumi; Hayashi, Takehiro; Suzuki, Morihisa;
PP. 57 - 62
What the mental support for students should be : A peer support activity in a junior and senior high school
Kodama, Kenichi; Okamoto, Yuri; Uchino, Teiji; Sasaki, Shouko; Oka, Kaori; Goto, Miyuki; Iga, Yasue; Miyata, Shouko; Shinji, Isao; Arita, Masashi; Sunahara, Toru;
PP. 63 - 70
A report on mathematical achievements of the lower secondary school students
Yoshimura, Naomichi; Inosako, Yasuhiro; Inoue, Yoshifumi; Ogata, Yuji; Kida, Hideaki; Kohno, Yoshifumi; Sunahara, Toru; Tominaga, Kazuhiro; Nakahara, Tadao; Kageyama, Sanpei; Koyama, Masataka; Shimomura, Tetsu;
PP. 71 - 76
Development of unit for elective subject from fifth to ninth grade to improve cooperative (1)
Kobara, Tomoyuki; Fukazawa, Seiji; Aohara, Eiko; Ishihara, Naohisa; Yagyu, Daisuke; Fujii, Siho; Aratani, Mituko;
PP. 77 - 84
Development of music learning to develop student's ability to express themselves (3) : study toimprove cooperative creation in the music department
Kurose, Motoo; Hamamoto, Yoshiyasu; Gondo, Atsuko; Kuwata, Kazuya; Aohara, Eiko; Oohashi, Miyoko;
PP. 85 - 94
Research on the connection of the junior and senior high school in the science : It aims at an effective spiral of learning and the deepen of the scientific thinking
Hiraga, Hiroyuki; Yamashita, Masafumi; Komoda, Masashi; Kashihara, Rinzo; Marumoto, Hiroshi; Nozoe, Susumu; Une, Kouji; Hayashi, Yasuhiro; Kadoya, Shigeki; Suzuki, Morihisa; Hayashi, Takehiro; Isozaki, Tetsuo;
PP. 95 - 100
Seek for studying in international communication to develop universal citizenship
Yamato, Hiroko; Matsuo, Saori; Minoshima, Takashi; Igawa, Ayuko; Kuwata, Kazuya; Furo, Kazushi; Murakami, Naoko; Yamasaki, Hiroaki; Oka, Yoshika; Sanda, Koji; Kato, Hideo; Kamishige, Syuji; Sugikawa, Chigusa; Tanigawa, Yoshikazu; Tokumoto, Mitsuya; Fujii, Masahiro; Ikeda, Akiko; Suhama, Miyuki; Kuhara, Yuki; Fukazawa, Seiji; Hirakawa, Yukiko; Nagamatsu, Masayasu; Yamamoto, Toru;
PP. 101 - 110
Situation and expected supports for children with special educational needs in attached schools and kindergartens
Ochiai, Toshiro; Yamanashi, Masao; Mutaguchi, Tatsumi; Kobayashi, Hideyuki; Shimizu, Yasuo; Tanimoto, Tadaaki; Funatsu, Morihisa; Wakamatsu, Akihiko; Aramori, Noriyuki; Kageyama, Sanpei; Jinno, Masaki; Kono, Yoshifumi; Harada, Ryozo; Ueda, Kunio; Oomatsu, Yasuhiro; Shimamoto, Yasushi; Nakao, Yoshiyuki; Mito, Koji; Kanamaru, Junji; Kaneoka, Miyuki; Machi, Hiromitsu; Takemori, Koji; Hirosawa, Kazuo; Kono, Kazukiyo; Zaima, Yumiko;
PP. 111 - 118
Evaluation method for communication study in consistent schools from kindergarten to junior high school : Development of a concrete plan for evaluation standard in portfolio work
Kobara, Tomoyuki; Koyama, Takaya; Furo, Kazushi; Matsuo, Saori; Yato, Shinjiro; Kuwata, Kazuya; Tanigawa, Yoshikazu; Suhama, Miyuki;
PP. 119 - 124
A study of improvement for the class through career education in life environment studies
Naito, Hiroyoshi; Asakura, Atushi; Mizobe, Kazushige; Sumoto, Yoshio; Tarutani, Hideyuki;
PP. 125 - 134
Research on the process of understanding in elementary school mathematics learning (VII) : Focusing on first graders' understanding of subtraction
Imamura, Takako; Koyama, Masataka; Nakahara, Tadao; Isobe, Toshiaki; Eno, Jun;
PP. 135 - 142
An empirical study on developing Japanese language education syllabus for linguistic capability (2)
Yoshida, Hirohisa; Nanba, Hirotaka; Kishita, Miwako; Hasegawa, Midori; Morisawa, Shinichi; Tateishi, Yasuyuki;
PP. 143 - 152
A practical suggestion for english language teaching in elementary schools
Fukazawa, Seiji; Matsuura, Nobukazu; Akamatsu, Takeshi; Iga, Yasue; Ishihara, Yoshifumi; Icho, Hiroshi; Goi, Chiho; Dan, Izumi; Sasahara, Toyozo; Harada, Ryozo; Hisayama, Shinya;
PP. 153 - 157
Development of music education program improving listening-singing and sight-singing ability (2) : Noting to the difference between listening-singing and sight-singing
Yoshitomi, Katsunobu; Mimura, Mayumi; Aohara, Eiko; Ogata, Mitsuru; Oohashi, Miyoko; Kawabe, Akiko; Fukuda, Hidenori; Moriyasu, Naomi;
PP. 159 - 168
A study of the curriculum development through energy education in life environment studies and science education
Kishi, Toshiyuki; Mizobe, Kazunari; Yamashita, Yoshiki; Naito, Hiroyoshi;
PP. 169 - 178
Development of scientific thinking (II)
Torigoe, Kenji; Inoue, Junichi; Kajiyama, Kousei; Kishi, Toshiyuki; Isozaki, Tetsuo; Koga, Nobuyoshi; Suzuki, Morihisa; Takeshita, Shunji; Hayashi, Takehiro; Maehara, Toshinobu; Arita, Masashi; Utsumi, Ryouichi; Ohgata, Yusuke; Sasaki, Yasuko; Shiraga, Masaya; Nakata, Shinsuke; Hiramatsu, Atsushi; Yokoyama, Michiaki;
PP. 179 - 187
The music lesson plan aiming for advancement of achievement by learner's self and mutual evaluation (1)
Mimura, Mayumi; Yoshitomi, Katsunobu; Masui, Chiseko; Hara, Tomoaki;
PP. 189 - 198
Developing the arithmetic and mathematics ability applying to daily life through solving problems positively
Tanigawa, Yoshikazu; Hujii, Masahiro; Yamasaki, Hiroaki; Ueda, Atsumi; Ikehata, Ryo;
PP. 199 - 204
Practice and evaluation method for elective course of English in junior high schools
Matsuo, Saori; Murakami, Naoko; Fukazawa, Seiji; Matsuura, Nobukazu;
PP. 205 - 212
How to develop syllabuses to improve speaking ability for junior and senior high school students : A second step
Fukazawa, Seiji; Matsuura, Nobukazu; Ikeoka, Shin; Ohno, Makoto; Sengiku, Motoji; Taga, Tetsuya; Takamori, Rie; Yamaoka, Taiki; Yamada, Kayoko; Yuki, Kenji;
PP. 213 - 220
A tentative proposal for quantitative method to evaluate the attitude toward mathematics in secondary school (2)
Inoue, Yoshifumi; Kohno, Yoshifumi; Kageyama, Sanpei; Ueda, Atsumi; Ogata, Yuji; Sunahara, Toru; Yoshida, Kouichi;
PP. 221 - 230
A study on teacher training for Japanese language education at Hiroshima university high school (2)
Yoshida, Hirohisa; Yamamoto, Takaharu; Asakura, Takayuki; Okamoto, Keiko; Sinji, Isao; Suehiro, Suzue; Tsuchimoto, Katsuhiko; Nishihara, Katsunori; Mine, Naomi; Miyamoto, Koji;
PP. 231 - 240
A tentative trial of 'Distinct Teaching Practice' at Hiroshima university (II)
Kimura, Hirokazu; Matsuura, Nobukazu; Suzuki, Yumiko; Maeda, Shunji; Shimizu, Yasuo; Isozaki, Tetsuo; Koyama, Masataka; Nagamatsu, Masayasu; Shimomukai, Tatsuhiko; Ebata, Yoshio; Sakoda, Kumiko; Yanagihara, Eiji; Miyamoto, Shiori; Okano, Setsuko; Uchida, Masazou; Koga, Kazuhiro; Okamoto, Yuko; Yamashita, Yoshiki; Jinno, Masaki; Omatsu, Yasuhiro; Mito, Koji; Kono, Yoshifumi; Harada, Ryozo; Shimamoto, Yasushi; Kanamaru, Jyunji; Takemori, Koji; Hirosawa, Kazuo; Zaima, Yumiko; Kaneoka, Miyuki; Konoeda, Noboru;
PP. 241 - 250
Effects of nature experience in early childhood (1) : From the viewpoint of student teachers before and after practice teaching
Sugimura, Shinichiro; Yamazaki, Akira; Zaima, Yumiko; Hayashi, Yoshie; Matsumoto, Shingo; Miyake, Mizuho; Sugeta, Naoe; Ochiai, Sayuri;
PP. 251 - 257
A basic study of development of teacher's training program in the elementary school (3) : Enhancing re-practice teaching in life environment studies
Mizobe, Kazushige; Asakura, Atsushi; Ishii, Nobutaka; Tarutani, Hideyuki; Naito, Hiroyoshi;
PP. 259 - 267
Notes of the teaching practice on the Japanese language education (2) : For the time to come
Nobuki, Shin-ichi; Kaneko, Naoki; Eguchi, Syuji; Kanao, Sigeki; Ishii, Kiyoko; Kawanaka, Yumiko; Murayama, Taro; Fujiwara, Toshio; Takemori, Koji; Sato, Takeshi; Sasaki, Isamu; Yamamoto, Takaharu; Takemura, Shinji;
PP. 269 - 278
Subject of teaching practice for school health
Kawasaki, Hiromi; Fujimoto, Hitomi; Yasuda, Rie; Miyata, Akiko; Goto, Miyuki; Ochiai, Sayuri; Aizawa, Mitsue; Morisada, Tomoko; Uotani, Kaori; Aratani, Mitsuko; Yuba, Naoko; Yabe, Yuko; Yanagida, Yuko;
PP. 279 - 284
Social studies learning to foster international quality (2) : Research on curriculum in social studies to foster international quality
Yagyu, Daisuke; Ishihara, Naohisa; Tokumoto, Mituya; Ikeno, Norio; Tanahashi, Kenji; Kimura, Hirokazu;
PP. 285 - 291
Devising individualized transition plan for students' social independence (2) : Individualized instruction programs in special classes of the attached Shinonome elementary school to prepare transition
Ueda, Kunio; Omatsu, Yasuhiro; Shimamoto, Yasushi; Aramori, Noriyuki; Okuno, Masatsugu; Kuramoto, Yukari; Oniki, Tomoko; Kajiyama, Masashi; Kaneko, Kazuyo; Nakata, Mio; Shiro, Kazuki; Funatsu, Morihisa; Tanimoto, Tadaaki; Kobayashi, Hideyuki; Wakamatsu, Akihiko;
PP. 293 - 296
A Survey and study of the influence on the high school student's course selection by the history of university (1)
Komiyama, Michio; Koike, Seiichi; Nishihara, Toshinori; Miyamoto, Kouji;
PP. 297 - 306
An improvement on picture books drawn for contact learning with infants in homemaking education
Shiba, Shizuko; Hiura, Michiyo; Takahashi, Miyoko; Ichinose, Takae; Mine, Kazunami; Hujii, Shiho;
PP. 307 - 316
Improvement of agri-food literacy for children through farm animal assisted education
Tanida, Hajime; Koba, Yuki; Deki, Sayaka; Kaneoka, Miyuki; Ikeda, Akiko; Kake, Shiho; Suhama, Miyuki; Kimioka, Tomochika; Kuhara, Yuki; Yuba, Naoko; Yamanaka, Satomi; Higashi, Kanako; Isomura, Aki; Arimura, Yuka;
PP. 317 - 324
Practical use of the Hiroshima university Information NETwork system (HINET) in attached schools and kindergartens : Research on the construction of a TV conference system which connects Hiroshima University and attached schools (VI)
Nagasawa, Takeshi; Aibara, Reiji; Maehara, Toshinobu; Kochi, Hideaki; Utsumi, Ryoichi; Hiura, Michiyo; Matsumoto, Shingo; Moriyasu, Naomi; Kanoe, Hiroaki; Minoshima, Takashi; Kai, Akiyoshi; Komoda, Masashi; Hiraga, Hiroyuki;
PP. 325 - 331
The research about the basic aspects of information literacy among elementary and junior high school students : The relationship between information morality task, practical use of information, attitude for critical thinking
Okibayashi, Yohei; Koyama, Takaya; Nishii, Shoji; Moriyasu, Naomi; Kawamoto, Noriaki; Kanoe, Hiroaki; Mori, Toshiaki;
PP. 333 - 342
Materials development on environmental problems : On "environmental consciousness"
Takata, Jun-ichiro; Maeda, Shunji; Yui, Yoshimichi; Maemoku, Hideaki; Yokoyama, Michiaki; Takata, Satoru;
PP. 343 - 348
Mutual understanding of local and global environment by making the environment map with common icons in the world
Sendai, Shoichiro; Yamazaki, Akira; Hikita, Atsushi; Okamoto, Norihisa; Morisawa, Shinichi;
PP. 349 - 354
Relation between the oral health behavior of children and their gingival health condition
Yasuda, Rie; Kunikiyo, Ayaka; Kawamura, Makoto; Okada, Mitsugi;
PP. 355 - 358
Health education for getting good habits with consistency of kindergarten, elementary school and junior high school
Kawasaki, Hiromi; Aratani, Mitsuko; Uotani, Kaori; Yuba, Naoko; Kanamaru, Jyunji; Mito, Koji; Kaneoka, Miyuki; Ono, Mitsu; Tanaka, Minori;
PP. 359 - 363
Investigate for promoting health education to zest of living in the elementary school
Fujimoto, Hitomi; Aizawa, Mitue; Yasuda, Rie; Oosedo, Kazuki; Amano, Hideaki; Nitani, Yoshie;
PP. 365 - 372
The effect of the masticatory function training and the memory and learning ability for children in the elementary school
Harada, Mie; Tanaka, Eiji; Honda, Kobun; Ko, Myonson; Yamano, Eizo; Kawai, Nobuhiko; Tabe, Hideki; Kamiya, Takashi; Aizawa, Mitsue; Daimatsu, Yasuhiro; Takemoto, Hideyo; Matsumoto, Eka; Watanabe, Genki; Ueda, Hiroshi M; Tanne, Kazuo;
PP. 373 - 380
The effect of class-wide and group social skills education for junior high school students
Yuasa, Seiji; Hiramatsu, Atsushi; Masui, Chiseko; Takada, Satoru; Hisayama, Shinya; Isono, Mika; Iga, Yasue; Shinji, Isao; Goto, Miyuki; Miyata, Syoko; Maeda, Ken-ichi; Kodama, Ken-ichi; Emura, Rina; Takishita, Masako; Tanno, Syota; Matsuda, Yukiko;
PP. 381 - 386
Creating children's culture in learning in elementary school science (VII) : Focusing on introducing the periodic table to make students understand matters
Shiba, Kazumi; Yamasaki, Takahito; Kishi, Toshiyuki; Akiyama, Satoshi; Nishii, Shoji; Doi, Toru;
PP. 387 - 396
A study on children's scientific model making in science class (1) : Investigation of children's ideas and models for collaboration between elementary science and junior high school science
Yamasaki, Takahito; Shiba, Kazumi; Sanda, Koji; Furo, Kazushi;
PP. 397 - 406
The development of unit on formation of general idea about energy in junior high school (I) : Based on the heat energytransformations
Komoda, Masashi; Yamashita, Masafumi; Tsutaoka, Takanori; Maehara, Toshinobu;
PP. 407 - 411
Research on possibility of science education told in word (III)
Naganuma, Takeshi; Kouchi, Hideaki; Une, Kouji; Kashihara, Rinzo; Komoda, Masashi; Nozoe, Susumu; Hayashi, Yasuhiro; Hiraga, Hiroyuki; Marumoto, Hiroshi; Yamashita, Masafumi;
PP. 413 - 418
The introduction of functional anatomical models to the teaching of biology for senior high school students
Satoda, Takahiro; Shimoe, Saiji; Fujimoto, Hitomi; Shiraga, Masaya; Inoue, Junichi; Yokoyama, Michiaki;
PP. 419 - 423
A fundamental study on teaching materials and methods for developing integrated learning of Japanese language (III) : Some considerations on two Japanese language units for thinking environments around us
Yamamoto, Takaharu; Sasaki, Isamu; Sugikawa, Chigusa; Kato, Hideo; Igawa, Ayuko; Kimoto, Kazushige;
PP. 425 - 431
Developing teaching materials of Riben Hanshi and Riben Hanwen for junior and senior high school students living in a modern society (2)
Tominaga, Kazuto; Asakura, Takayuki; Okamoto, Keiko; Sato, Toshiyuki;
PP. 433 - 442
A study on introductory lesson plan of social studies of high school (I) : Geography B major landform of Japan
Wada, Fumio; Kobara, Tomoyuki; Ikeno, Norio; Tanahashi, Kenji; Dohi, Daijirou; Mori, Saizou; Mitoh, Yoshirou;
PP. 443 - 447
Methodology of learning by correlating art with art appreciation
Kunikiyo, Ayaka; Wakamoto, Sumio; Nakamura, Kazuyo; Yasuda, Rie;
PP. 449 - 454
A study of art education on the development of universal citizenship
Oka, Yoshika; Yamato, Hiroko; Kato, Keiko; Wakamoto, Sumio; Sugamura, Toru;
PP. 455 - 463
The study of the action learning strategy of home economics used to the practice in the daily life : The lesson "knitting with school fingers" in home economics of the elementary school
Suzuki, Akiko; Nishi, Atsuko; Kinoshita, Mizuho; Kishi, Toshiyuki;
PP. 465 - 473
An experimental lesson plan of the class aimed at the formation of learners' behavior toward their home life phenomenon : The discourse analysis of the class of the unit "Relationship between self with family" with the group activities
Suzuki, Akiko; Hirata, Michinori; Takahashi, Miyoko; Kishi, Noriko; Sato, Atsuko;
PP. 475 - 484
A study on how students develop their skills in mat exercise in groups
Fujimoto, Takahiro; Okamoto, Masaki; Miyake, Yukinobu; Takata, Mitsuyo; Miyake, Ayako; Gouda, Daisuke; Ishiguchi, Yuji; Matsuo, Chiaki; Esashi, Yukimasa;
PP. 485 - 494
What are our school's proper actions and its cooperation to students' families, the related agencies, and their community in order to prevent students from turning to wrongdoing ? : The questionnaire and interview researches on two delinquent waves in the early 1980's and late 1990's to the graduates of a junior high affiliated with a university
Kanamaru, Junji; Mitou, Kouji; Kobara, Tomoyuki; Hata, Hiroto;
PP. 495 - 504