Creator Fujiwara Kazuya | Kaneda Kazufumi | Tamaki Toru | 青山 桂子
Journal
Date of Issued
Creator Okumura Makoto | Komatsu Toshiko | Kaihotsu Ichirou | Sugie Yoriyasu | Fujiwara Akimasa | Okamura Toshiyuki | Ohigashi Nobuyuki | Tsukai Makoto
Journal
Date of Issued
Creator Hiroshima University Faculty of Dentistry
Journal
Date of Issued
Creator Dissanayaka Dissanayaka Mudiyanselage Samantha Bandara
Journal
Date of Issued
Creator Santoki Makiko | Eguchi Fuyuko | Nakamura Katsumi | Kuraishi Ichiro | Ohtani Makoto | Kitamura Yoko | Doi Takako | Mori Naohito
Journal
Date of Issued
Creator Araki Hideo | Sugano Shunsuke | Minami Koichi | Tamai Hiroyuki | Kabayama Kenji
Journal
Date of Issued
Creator Hashizume Yasuhisa
Journal
Date of Issued