Thumnail
著者 Hofmann, Holger F;
掲載誌名 Physical Review A
83巻
出版年月日 2011-02-22
Thumnail
著者 Adroja, D. T; Hillier, A. D; Deen, P. P; Strydom, A. M; Muro, Yuji; Kajino, Junpei; Kockelmann, W. A; Takabatake, Toshiro; Anand, V. K; Stewart, J. R; Taylor, J;
掲載誌名 Physical Review B
82巻
10号
出版年月日 2010-09-07
Thumnail
著者 Khalyavin, D. D; Hillier, A. D; Adroja, D. T; Strydom, A. M; Manuel, P; Chapon, L. C; Peratheepan, P; Knight, K; Deen, P; Ritter, C; Muro, Yuji; Takabatake, Toshiro;
掲載誌名 Physical Review B
82巻
10号
出版年月日 2010-09-07
Thumnail
著者 Nishida, Munehiro; Kanayama, Takafumi; Nakajo, Takaya; Fujii, Toshiyuki; Hatakenaka, Noriyuki;
掲載誌名 Physica C: Superconductivity
470巻
19号
出版年月日 2010-10-01
Thumnail
著者 Deng, Shukang; Saiga, Yuta; Suekuni, Koichiro; Takabatake, Toshiro;
掲載誌名 Journal of Applied Physics
108巻
7号
出版年月日 2010-10-07
Thumnail
著者 Tanaka, Tomoo; Onimaru, Takahiro; Suekuni, Koichiro; Mano, Satomi; Fukuoka, Hiroshi; Yamanaka, Shoji; Takabatake, Toshiro;
掲載誌名 Physical Review B
81巻
16号
出版年月日 2010
Thumnail
著者 Kunimori, Keisuke; Tanida, Hiroshi; Matsumura, Takeshi; Sera, Masafumi; Iga, Fumitoshi;
掲載誌名 Journal of the Physical Society of Japan
79巻
7号
出版年月日 2010-06-25
Thumnail
著者 Kono, Yasushi; Ohya, Nobuyuki; Taguchi, Takashi; Suekuni, Koichiro; Takabatake, Toshiro; Yamamoto, Setsuo; Akai, Koji;
掲載誌名 Journal of Applied Physics
107巻
12号
出版年月日 2010
Thumnail
著者 Sengupta, K.; Forthaus, M. K.; Kubo, Hirokazu; Katoh, Kenichi; Umeo, Kazunori; Takabatake, Toshiro; Abd-Elmeguid, M. M.;
掲載誌名 Physical Review B
81巻
12号
出版年月日 2010
Thumnail
著者 Nagai, Ryoji; Hajima, Ryoichi; Nishimori, Nobuyuki; Muto, Toshiya; Yamamoto, Masahiro; Honda, Yosuke; Miyajima, Tsukasa; Iijima, Hokuto; Kuriki, Masao; Kuwahara, Makoto; Okumi, Shoji; Nakanishi, Tsutomu;
掲載誌名 Review of Scientific Instruments
81巻
3号
出版年月日 2010
Thumnail
著者 Hofmann, Holger Friedrich;
掲載誌名 Physical Review A
81巻
1号
出版年月日 2010-01-06
Thumnail
著者 Uchida, Giichiro; Uchida, Satoshi; Kajiyama, Hiroshi; Shinoda, Tsutae;
掲載誌名 Journal of Applied Physics
106巻
9号
出版年月日 2009
Thumnail
著者 Uchida, Giichiro; Uchida, Satoshi; Kajiyama, Hiroshi; Shinoda, Tsutae;
掲載誌名 Journal of Applied Physics
107巻
2号
出版年月日 2010
Thumnail
著者 Hirota, Ryuichi; Hata, Yumehiro; Ikeda, Takeshi; Ishida, Takenori; Kuroda, Akio;
掲載誌名 Journal of Bacteriology
192巻
1号
出版年月日 2010-01
Thumnail
著者 Hokazono, Hideki; Omori, Toshiro; Suzuki, Hiramitsu; Ono, Kazuhisa;
掲載誌名 Food Science and Technology Research
15巻
6号
出版年月日 2009