Thumnail
著者 Doi, Shigehiro; Masaki, Takao;
掲載誌名 The Journal of Vascular Access
16巻
10_suppl号
出版年月日 2015
Thumnail
著者 Doi, Shigehiro; Masaki, Takao;
掲載誌名 Contributions to Nephrology
189巻
出版年月日 2016-12-12
Thumnail
著者 Oda, Hiroaki; Yorioka, Noriaki; Takemasa, Atsuo; Shigemoto, Kenichiro; Harada, Satoru; Ito, Takafumi; Masaki, Takao; Yamakido, Michio;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
44巻
3号
出版年月日 1995-09
Thumnail
著者 Yorioka, Noriaki; Taniguchi, Yoshihiko; Ito, Takafumi; Katsutani, Masahira; Amimoto, Dai; Masaki, Takao; Nishida, Yoji; Kushihata, Shigeyuki; Oda, Hiroaki; Yamakido, Michio;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
47巻
3号
出版年月日 1998-09
Thumnail
著者 Ogata, Satoshi; Yorioka, Noriaki; Tanji, Chie; Asakimori, Yukiteru; Ito, Takafumi; Masaki, Takao; Nishida, Yoji; Taniguchi, Yoshihiko; Yamakido, Michio;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
49巻
1号
出版年月日 2000-03
Thumnail
著者 Takahashi, Shunsuke; Taniguchi, Yoshihiko; Nakashima, Ayumu; Arakawa, Tetsuji; Kawai, Toru; Doi, Shigehiro; Ito, Takafumi; Masaki, Takao; Kohno, Nobuoki; Yorioka, Noriaki;
掲載誌名 Nephron Experimental Nephrology
112巻
2号
出版年月日 2009
Thumnail
著者 Kuratsune, Masatoshi; Masaki, Takao; Hirai, Takayuki; Kiribayashi, Kei; Yokoyama, Yukio; Arakawa, Tetsuji; Yorioka, Noriaki; Kohno, Nobuoki;
掲載誌名 Nephrology
12巻
6号
出版年月日 2007-12